Περιβαλλοντικές Χημικές Αναλύσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

slider-enviroment_banner


ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / ΛΥΜΑΤΑ

Το εργαστήριο μας έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί όλες τις αναλύσεις των υγρών αποβλήτων και να κάνει μελέτες για βιολογικό καθαρισμό λυμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παράμετροι:

 • BOD5
 • COD
 • Ολικά Στερεά
 • Αιωρούμενα Στερεά
 • Ολικά Διαλυμένα στερεά
 • Καθιζάνοντα Στερεά
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Χρώμα
 • Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας
 • DO
 • Ολικός Φώσφορος
 • Φωσφορικά
 • Ολικό άζωτο
 • Λίπη και έλαια
 • Βαρέα μέταλλα
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 • Τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωροαιθυλένιο
 • Πτητικά οργανικά οξέα, VOC
 • Κυανιούχα
 • PCBS

Τα υγρά απόβλητα αποτελούν σήμερα μια από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα λύματα αποτελούνται κατά 99,9% από νερό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο είτε στις συνηθισμένες οικιακές χρήσεις (πλύσιμο, καθαριότητα, κ.λπ.) είτε στις βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σημαντική ποιοτική υποβάθμιση. Η υποβάθμιση αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι κατά τη χρήση του, το νερό γίνεται αποδέκτης πολλών χημικών και βιολογικών παραπροϊόντων, η απόρριψη των οποίων στο περιβάλλον δημιουργεί πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων (ρύπανση και μόλυνση).


 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Το εργαστήριο μας έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί όλες τις βασικές αναλύσεις των στερεών αποβλήτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παράμετροι:

 • PCBS
 • Δοκιμή εκπλυσιμότητας L/S=10
 • Δοκιμή εκπλυσιμότητας L/S=2
 • Μέταλλα
 • Ολικοί Υδρογονάνθρακες (ΤΡΗ)
 • Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες

Με τον όρο στερεά απόβλητα αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις ουσίες ή τα αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως σε στερεή φυσική κατάσταση και από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί. και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ η μη διαχείριση των στερεών αποβλήτων τείνει να αποτελέσει έναν εφιάλτη για τη χώρα μας.


 

ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ

Χημικές και μικροβιολογικές μετρήσεις σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι βασικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των φυσικών νερών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παράμετροι:

 • pH
 • Θερμοκρασία
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Άζωτο
 • Φωσφορικά
 • Θολερότητα
 • TDS
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
 • DO
 • CODΨ
 • BOD
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Total Coliforms
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli
 • Καταμέτρηση fecal streptococcus (Enterococcus)

Λοιμώξεις σε φυσικά νερά
Οι λοιμώξεις του ανθρώπου που συνδέονται με μικροβιακή ρύπανση της θάλασσας αποτελούν τις λεγόμενες θαλασσογενείς λοιμώξεις, λοιμώξεις δηλαδή των οποίων η πηγή είναι η θάλασσα. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στο υδάτινο περιβάλλον κυρίως δια των αποβλήτων. Η ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να αποτελεί οδό εισόδου παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό. Υποστηρίζεται ότι οι άνεμοι που φυσούν από τις Ηπείρους προς τη θάλασσα μεταφέρουν βακτήρια, ιούς και παράσιτα και ότι η βροχή διευκολύνει τη μετάβαση τους στους ωκεανούς.
Οι κολυμβητές επίσης μολύνουν τα νερά αναψυχής ιδιαίτερα σε ακτές όπου προσέρχονται πολλοί λουόμενοι. Ιογενείς λοιμώξεις και μυκητιάσεις είναι οι κυριότερες λοιμώξεις που αποδίδονται στην ρύπανση του θαλασσινού νερού από τους ίδιους τους κολυμβητές.


 

ΝΕΡΑ ΠΙΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι βασικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών πισίνας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παράμετροι:

 • pH
 • Θερμοκρασία
 • Θολερότητα
 • Ελεύθερο χλώριο
 • Αλκαλικότητα
 • Ολική Σκληρότητα
 • Θειικά
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
 • TDS
 • Καταμέτρηση αερόβιων μικροβίων στους 37°C και 22°C
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Total Coliforms
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli